רשימת פעלים לא רגילים באנגלית

רשימת פעלים לא רגילים

באנגלית, ישנם שני סוגי פועל:

  • פועל רגיל Regular Verb
  • פועל לא-רגיל Irregular Verb

ניתן להטות כל פועל בשניים עשר זמנים, ביניהם עבר פשוט, הווה מושלם ועבר מושלם.

לפעלים הרגילים צריך להוסיף d/ed/ied כדי להטות אותם לזמנים עבר פשוט, הווה מושלם או עבר מושלם.

אבל, בכדי להטות פעלים לא-רגילים לעבר פשוט, צריך להשתמש בצורה השנייה, V2, או באנגלית "Past Tense".

וכדי להטות פעלים לא-רגילים להווה מושלם או עבר מושלם, צריך להשתמש בצורה השלישית V3, או באנגלית "Past Participle".

בנוסף, הצורה השלישית של הפעלים משמשת להפוך פעלים לסביל (passive).

הנה רשימת פעלים לא-רגילים (irregular verbs) באנגלית יחד עם הטיות בצורה השנייה (Past Tense), צורה השלישית (Past Participle) ותרגומים.

ישנם שני דברים שכדאי לדעת:

1. לכל מילה יכולים להיות יותר מתרגום אחד. ברשימה שלהלן ניתן רק תרגום אחד לצורך המחשה.

2. ישנם פעלים לא-רגילים שניתן לכתובם בצורה השנייה והשלישית גם עם d/ed/ied, וגם עם הטיות לא רגילות. בטבלה שלהלן נכתבו שני האופנים.

Infinitive (V1) Past Tense (V2) Past Participle (V3) תרגום מקור הפועל
arise arose arisen לקום
awake awoke awoken להתעורר
be was/were been להיות
bear bore born ללדת
beat beat beaten להכות
become became become להיעשות
befall befell befallen להתרחש
beget begot begotten לגרום
begin began begun להתחיל
behold beheld beheld לראות
bend bent bent לכופף
beset beset beset להטריד
bet bet (betted) bet (betted) להמר
bid bid (bade) bid (bidden) להציע
bind bound bound לקשור
bite bit bitten לנשוך
bleed bled bled לדמם
blow blew blown לנשוב רוח
break broke broken לשבור
breed bred bred להמליט
bring brought brought להביא
build built built לבנות
burn burnt (burned) burnt (burned) לשרוף
burst burst burst להתפרץ
buy bought bought לקנות
cast cast cast להציג
catch caught caught לתפוס
choose chose chosen לבחור
cling clung clung לדבוק ב
come came come לבוא
cost cost cost לעלות כסף
creep crept crept לזחול
cut cut cut לחתוך
deal dealt dealt לעסוק ב
dig dug dug לחפור
do did done לעשות
draw drew drawn למשוך, לצייר
dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) לחלום
drink drank drunk לשתות
drive drove driven לנהוג
dwell dwelt dwelt להתגורר
eat ate eaten לאכול
fall fell fallen ליפול
feed fed fed להאכיל
feel felt felt להרגיש
fight fought fought להלחם
find found found למצוא
fit fit fit להתאים
flee fled fled לברוח
fling flung flung להשליך
fly flew flown לעוף/לטוס
forbid forbade forbidden לאסור
forecast forecast forecast לנבא, לחזות מראש
forget forgot forgotten לשכוח
forgive forgave forgiven לסלוח
forsake forsook forsaken לנטוש
freeze froze frozen לקפוא
get got got (gotten) לקבל
give gave given לתת
go went gone ללכת
grind ground ground לטחון
grow grew grown לגדול
hang hung hung לתלות
have had had להיות ל-
hear heard heard לשמוע
hew hewed hewn לקצץ
hide hid hidden להחביא/להסתיר
hit hit hit להכות
hold held held להחזיק
hurt hurt hurt לפגוע
keep kept kept לשמור/להחזיק
kneel knelt knelt לכרוע ברך
knit knit knit לסרוג
know knew known לדעת
lay laid laid להניח/לשים
lead led led להוביל
lean leant (leaned) leant (leaned) להישען
leap leapt (leaped) leapt (leaped) לקפוץ
learn learnt (learned) learnt (learned) ללמוד
leave left left לעזוב
lend lent lent להשאיל
let let let להרשות
lie lay lain לשכב על
light lit lit להדליק
lose lost lost לאבד
make made made לעשות
mean meant meant להתכוון
meet met met לפגוש
mistake mistook mistaken לטעות
mow mowed mown לכסח (דשא)
pay paid paid לשלם
plead pled (pleaded) pled (pleaded) להתחנן
prove proved proven (proved) להוכיח
put put put לשים
quit quit quit לעזוב, לפרוש
read read read לקרוא
rend rent (rented) rent (rented) לקרוע
rid rid rid לשחרר, לרוקן
ride rode ridden לרכב
ring rang rung לצלצל
rise rose risen לעלות
run ran run לרוץ
saw sawed sawn (sawed) לנסר
say said said להגיד
see saw seen לראות
seek sought sought לחפש
sell sold sold למכור
send sent sent לשלוח
set set set לערוך
sew sewed sewn (sewed) לתפור
shake shook shaken לרעוד
shear shore shorn לגזום, לחתוך
shed shed shed להזיל דמעה
shine shone shone להבריק, לזרוח
shoe shod (shoed) shod (shoed) להנעיל, לפרזל
shoot shot shot לירות
show showed shown להראות
shrink shrank shrunk להתכווץ
shut shut shut לסגור
sing sang sung לשיר
sink sank sunk לשקוע
sit sat sat לשבת
slay slew slain לרצוח
sleep slept slept לשון
slide slid slid להחליק
sling slung slung לקלוע
slit slit slit ליצור חריץ
smell smelt (smelled) smelt (smelled) להריח
sow sowed sown לזרוע
speak spoke spoken לדבר
speed sped sped לנוע במהירות
spell spelt (spelled) spelt (spelled) לאיית
spend spent spent לבזבז
spill spilt (spilled) spilt (spilled) לשפוך
spin spun spun לסובב
spit spit (spat) spit (spat) לירוק
split split split לחצות, להפריד
spoil spoilt (spoiled) spoilt (spoiled) לקלקל, לפנק
spread spread spread לפזר, למרוח
spring sprang sprung לקפוץ, לזנק
stand stood stood לעמוד
steal stole stolen לגנוב
stick stuck stuck להדביק
sting stung stung לעקוץ
stink stank (stunk) stunk להסריח
strew strewed strewn לפזר
stride strode stridden לפסוע
strike struck struck להכות, לשבות
string strung strung לחרוז (לשים במחרוזת)
strive strove striven להיאבק, להתאמץ
swear swore sworn להישבע
sweep swept swept לטאטא
swell swelled swollen להתנפח
swim swam swum לשחות
swing swung swung לנדנד
take took taken לקחת
teach taught taught ללמד
tear tore torn לקרוע
tell told told לספר
think thought thought לחשוב
thrive throve (thrived) thriven (thrived) לשגשג
throw threw thrown לזרוק
thrust thrust thrust לדחוף
tread trod (threaded) trodden לדרוך
understand understood understood להבין
upset upset upset להרגיז
wake woke woken להעיר
wear wore worn ללבוש
weave wove woven לארוג
weep wept wept לבכות
wet wet wet להרטיב
win won won להרוויח, לזכות
wind wound wound ללפף
withdraw withdrew withdrawn לסגת
withstand withstood withstood לעמוד בפני
wring wrung wrung לסחוט
write wrote written לכתוב

מאמרים מומלצים לקריאה:

 ללמוד אנגלית – קבוצתי או פרטי?

הטעות הבסיסית בלימוד אנגלית

 ניחוש משמעות המילה לפי ההקשר

חזרה לבלוג