הניביים של הפועל "Fill"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "fill" היא "למלא". אבל לפועל "fill" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "fill":

Fill in

לעדכן- לתת למישהו מידע, לספק למישהו מידע חדש/עדכני על תחום מסוים.

Can you please fill me in on new developments about the elections?

האם אתה יכול בבקשה לעדכן אותי בהתפתחויות חדשות לגבי הבחירות?

 

Fill out

למלא, להשלים- לרשום מידע במקומות ריקים של טופס.

Please fill out this form before you see the doctor.

אנא מלא טופס זה לפני שתראה את הרופא.

 

Fill up

לסתום, למלא - מיכל דלק, בקבוק, קופסה וכדומה.

I need to fill up gas in my car before the trip.

אני צריך למלא גז במכונית שלי לפני הטיול.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "fill" היא "filled".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג