הניבים של הפועל "Cut"

המשמעות העיקרית של הפועל "Cut" היא "לחתוך". אבל לפועל "Cut" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Cut":

Cut back

לקצץ- להפחית את כמות של משהו

You must cut back on your expenses.

אתה חייב לקצץ בהוצאות שלך.

 

Cut down

להפחית- לעשות פחות או להשתמש פחות במשהו (בעיקר בגלל שזה מזיק)

We should cut down the hours they spend in front of the T.V.

אנחנו צריכים להפחית את השעות שהם מבלים מול הטלוויזיה.

 

Cut in

להפריע- להיכנס לדברי מישהו

He kept cutting in on their conversation.

הוא המשיך להפריע לשיחתם.

 

Cut off

להסיר- להוריד חלק של משהו על ידי כך שחותכים אותו

I'm going to cut that branch off the tree.

אני הולך לחתוך את הענף מהעץ.

 

Cut out

להפסיק- להפסיק לעשות משהו כי זה נחשב מזיק

He must cut out smoking.

הוא חייב להפסיק לעשן.

 

Cut through

לקצר- להתמודד עם בעיה או מכשול בצורה שהיא מפחיתה או מעלימה אותם

Let's cut through the paperwork and find the thief.

בואו נקצר בניירת ולמצוא את הגנב.

 

Cut up

לחלק- להפריד משהו לכמה חלקים

Walter cut up the pizza into eight pieces.

וולטר חילק את הפיצה לשמונה חלקים.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Cut" היא "Cut".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג