הניביים של הפועל "Come down"

פועל ניבי הוא פועל שאליו מצורפת מילה נוספת (למשל פועל שלאחריו יש מילת יחס, או תואר הפועל).

המשמעות העיקרית של הפועל "Come down" היא "ליפול". אבל לפועל "Come down" יש פעלים ניביים.

המשמעות של פועל ניבי שונה מהמשמעות של הפועל עצמו.

הנה הפעלים הניביים של הפועל "Come down":

Come down

ליפול- לרדת כלפי מטה.

The storm caused many trees to come down.

הסערה גרמה לעצים רבים ליפול.

 

Come down on

להעניש- לתת עונש למישהו.

The teacher came down on the pupil for not doing his homework.

המורה הענישה את התלמיד על כך שלא עשה את שיעורי הבית שלו. 

 

Come down to

להסתכם ב- להציג את המהות של משהו.

There can be many reasons to his failure, but it all comes down to his lack of education.

יכולות להיות סיבות רבות לכישלונו, אבל הכל מסתכם בחוסר השכלתו.

 

Come down with

לחלות ב-- להתחיל לחלות במשהו.

Tommy came down with the flu.

טומי חלה בשפעת.

 

הערה: צורת העבר של הפועל "Come down" היא "Came down".

הערה: בדרך כלל למילים יש יותר מפירוש אחד. כך גם לגבי פועל ניבי. בסדרה הזו אנו מביאים רק תרגום אחד של כל פועל ניבי.

חזרה לבלוג