הבלבול בין המילה "Until" למילה "By"

אחד התרגומים של המילה "until" הוא "עד".

אחד התרגומים של המילה "by" הוא "עד".

לכן, שתי המילים האלו יכולות לבלבל.

הנה הסבר המיועד להבליט את ההבדלים בפירושים או מקרי השימוש של שתי המילים הללו:

Until

המילה "until" פירושה הוא "עד".

המילה "until" מראה לנו עד מתי מצב מסויים נמשך או יימשך. המצב מתקיים עד לזמן מסויים, ואז מפסיק.

לפעמים זה יכול לעזור לחשוב על משמעות המילה until כ: "עד ש-".

לדוגמה:

אני אחיה בתל אביב עד מאי.

I will live in Tel Aviv until May.

או:

הגוף שלך ממשיך לגדול עד שאתה בן 18.

Your body continues to grow until you are 18 years old.

By

המשמעות של המילה "by" היא "עד, לא יאוחר מ-".

המילה "by" מראה לנו עד מתי דבר כלשהו אמור או צריך לקרות. מילה זו מתייחסת לדברים שעדיין לא התרחשו או עדיין לא הושלמו, אך הם צריכים לקרות, או שהם יקרו, לא יאוחר מזמן מוגדר כלשהו.

לדוגמה:

אני חייב לסיים את שיעורי הבית שלי עד 5 בערב.

I must finish my homework by 5 PM.

או:

החוק החדש ייושם באופן מלא עד ינואר.

The new law will be completely implemented by January.

שימושים נכונים ושגויים

הנה עוד דוגמאות להשוואה שימחישו לך את ההבדלים:

התלמידים יושבים בשקט עד שהשיעור נגמר.

The students sit quietly by the lesson is finished.

The students sit quietly until the lesson is finished.

או:

התלמידים יסיימו את המשימות שלהם עד סוף השיעור.

The students will finish their assignment until the end of the lesson.

The students will finish their assignment by the end of the lesson.


הערה: בדרך כלל, לכל מילה יש יותר מפירוש אחד. בסדרה הזו אנו מתמקדים בפירוש אחד של שתי מילים שונות (לפעמים יותר) שיכולות לגרום לבלבול.

חזרה לבלוג