רשימת מילות יחס באנגלית

מילות יחס באנגלית | English Prepositions

הנה ההגדרה של "מילת יחס"

מילת יחס: מילה שמציינת את הקשר בין דבר אחד לדבר אחר במשפט.

מילות יחס הן בדרך כלל מילים קטנות שעוזרות לנו לקבוע את הקשר בין המילים השונות שבמשפט.

מילת יחס יכולה לציין שני דברים:

  1. יחס בין עצם כלשהו לבין עצמים אחרים במשפט
  2. יחס בין פעולה לעצם כלשהו במשפט

הנה רשימת מילות יחס שימושיות באנגלית

אודות, על, בנושא

about

אחרי

after

אל, ל-

to

מעל

above

נגד, כנגד

against

סביב, מסביב ל-

around

ב-, לכיוון

at

לפני

before

מאחורי

behind

ליד, לצד

beside

באמצעות, על ידי

by

חוץ מ-, מלבד

except

בשביל

for

מ-

from

בתוך, ב-

in

כמו

like

קרוב ל-

near

על

on

מעבר ל-, לצד השני של

over

כלפי, לכיוון

toward

מתחת ל-

under

עם

with

בלי

without

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

מילות יחס באנגלית המורכבת ממספר מילים

מילת יחס יכולה להיות בנויוה מיותר ממילה אחת. לדוגמה:

בהתאם ל-, לפי

according to

קרוב ל-

close to

במקום

instead of

לצד

next to

בנוסף ל-

in addition to

מול

in front of

 חשוב לדעת: למילות היחס שהוצגו בטבלאות הנ"ל יכולים להיות פירושים נוספים.

השיעור הזה נלקח מהקורס "יסודות השפה האנגלית".

חיבור של מילת יחס לכינויי גוף

מילות יחס תמיד באות או לפני שם עצם (או שם עצם ותארים שלו) או לפני כינויים.

בטבלה הבאה נציג מספר מילות יחס ביחד עם כינויי גוף:

אודותיי

about me

אודותיך, אודותכם

about you

אודותיו

about him

אודותיה

about her

אודות זה

about it

אודותינו

about us

אודותם

about them

אחרי

after me

אחריך, אחריכם

after you

אחריו

after him

אחריה

after her

אחרי זה

after it

אחרינו

after us

אחריהם

after them

אליי

to me

אליך, אליכם

to you

אליו

to him

אליה

to her

אל זה

to it

אלינו

to us

אליהם

to them

בי; לכיווני

at me

בך, בכם; לכיוונך, לכיוונכם

at you

בו; לכיוונו

at him

בה; לכיוונה

at her

בזה; לכיוון זה

at it

בנו; לכיווננו

at us

בם; לכיוונם

at them

באמצעותי

by me

באמצעותך, באמצעותכם

by you

באמצעותו

by him

באמצעותה

by her

באמצעות זה

by it

באמצעותנו

by us

באמצעותם

by them

בלעדיי

without me

בלעדיך, בלעדיכם

without you

בלעדיו

without him

בלעדיה

without her

בלעדי זה

without it

בלעדינו

without us

בלעדיהם

without them

בשבילי

for me

בשבילך, בשבילכם

for you

בשבילו

for him

בשבילה

for her

בשביל זה

for it

בשבילנו

for us

בשבילם

for them

בתוכי

in me

בתוכך, בתוככם

in you

בתוכו

in him

בתוכה

in her

בתוך זה

in it

בתוכנו

in us

בתוכם

in them

חוץ ממני

except me

חוץ ממך, חוץ מכם

except you

חוץ ממנו

except him

חוץ ממנה

except her

חוץ מזה

except it

חוץ מאיתנו

except us

חוץ מהם

except them

כמוני

like me

כמוך, כמוכם

like you

כמוהו

like him

כמוה

like her

כמו זה

like it

כמונו

like us

כמוהם

like them

לידי, לצידי

beside me, next to me

לידך, לידכם, לצידך, לצידכם

beside you, next to you

לידו, לצידו

beside him, next to him

לידה, לצידה

beside her, next to her

ליד זה, לצד זה

beside it, next to it

לידנו, לצידנו

beside us, next to us

לידם, לצידם

beside them, next to them

לפניי

before me

לפניך, לפניכם

before you

לפניו

before him

לפניה

before her

לפני זה

before it

לפנינו

before us

לפניהם

before them

ממני

from me

ממך, מכם

from you

ממנו

from him

ממנה

from her

מזה

from it

מאיתנו

from us

מהם

from them

מאחוריי

behind me

מאחוריך, מאחוריכם

behind you

מאחוריו

behind him

מאחוריה

behind her

מאחורי זה

behind it

מאחורינו

behind us

מאחוריהם

behind them

מולי

in front of me

מולך, מולכם

in front of you

מולו

in front of him

מולה

in front of her

מול זה

in front of it

מולנו

in front of us

מולם

in front of them

מעליי

above me

מעליך, מעליכם

above you

מעליו

above him

מעליה

above her

מעל זה

above it

מעלינו

above us

מעליהם

above them

מתחתיי

under me

מתחתיך, מתחתיכם

under you

מתחתיו

under him

מתחתיה

under her

מתחת לזה

under it

מתחתינו

under us

מתחתם

under them

נגדי

against me

נגדך, נגדכם

against you

נגדו

against him

נגדה

against her

נגד זה

against it

נגדנו

against us

נגדם

against them

סביבי

around me

סביבך, סביבכם

around you

סביבו

around him

סביבה

around her

סביב זה

around it

סביבנו

around us

סביבם

around them

עליי

on me

עליך, עליכם

on you

עליו

on him

עליה

on her

על זה

on it

עלינו

on us

עליהם

on them

איתי

with me

איתך, איתכם

with you

איתו

with him

איתה

with her

עם זה

with it

איתנו

with us

איתם

with them

קרוב אליי

near me, close to me

קרוב אליך, קרוב אליכם

near you, close to you

קרוב אליו

near him, close to him

קרוב אליה

near her, close to her

קרוב לזה

near it, close to it

קרוב אלינו

near us, close to us

קרוב אליהם

near them, close to them

כלפיי

toward me

כלפיך

toward you

כלפיו

toward him

כלפיה

toward her

כלפי זה

toward it

כלפינו

toward us

כלפיהם

toward them

 

חזרה לבלוג